İnsan Kaynakları Birimi
19 Ocak 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz yataklı servis kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
Hastane Yönetimi katında bulunmaktadır.

Birim Çalışanları:

Yasin TOMAZ -Tıbbi Sekreter
Emre ÇİLİNGİR -Tıbbi Sekreter
Akın TUNCAY - Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni


İletişim :

0 364 511 05 05 / 2106

Görev ve Sorumluluklar:

Hastane personelinin özlük ile ilgili her türlü yazışmalarını yürütür. (Yıllık izin, kongre izni, yurt dışı izni, mal beyanları,  terfi, göreve başlama ve görevden ayrılma, ücretsiz izin, geçici görev, emeklilik, istifa, vs. gibi)

Personele verilecek yetkilendirme , görevlendirme evrak ve formlarını üst kurumlara gönderir.

Kurum içinden veya dışından gelen-giden genel yazıların yazışmalarını yürütür.

Yapılan tüm işlemleri dosyalayarak saklar. Personelin özlük dosyasının muhafazasını sağlar.

Personelin disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre görev yapan sözleşmeli personelin sözleşme yenileme ve diğer yazışma işlerini yapar.

Döner Sermaye ek ödemeye esas olmak üzere aylık olarak personelin izin sürelerinin mutemetlik birimine bildirilmesini yapar ve diğer birimlerle koordineli olarak çalışır.