Satın Alma Birimi
19 Ocak 2022

Nasıl Ulaşılır ?

Hastanemiz yataklı servis kapısından giriş yapılarak, asansörle 1. kat seçilerek yada merdivenler kullanılarak ulaşılabilir.
Hastane Yönetimi katında bulunmaktadır.

Birim Çalışanları:

Neslihan HAYIRLI - Tıbbi Sekreter
Rahime KURT - Tıbbi Sekreter


İletişim :

0 364 511 05 05 / 21 04

Görev ve Sorumluluklar:

Bağlı bulunduğu yöneticilerine verilen ihalelerin:

İlgili servisten gelen talepleri toplayıp, ihtiyaç tespit komisyonuna sunmak.

İhtiyaç tespit komisyonunda değerlendirmeye alınan taleplerin satın alınması için hangi ihale yönteminin izleneceğini saptamak.

Bu doğrultuda ihale dokümanını oluşturan idari şartname, sözleşme tasarısı ve diğer standart formların hazırlanması talepler ekinde talep eden birim tarafından hazırlanmış olan teknik şartnameyi ihale dokümanına eklemek.

Yaklaşık maliyet komisyonunu oluşturmak.

Satın alınacak malzemeler için yaklaşık maliyetin oluşması için ilgili firma ve Ticaret odalarına yazı yazarak yaklaşık maliyeti toplamak.

Yaklaşık firmalarla irtibata girerek bu işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak.

Toplanan yaklaşık maliyetle ilgili verileri yaklaşık maliyet komisyonuna vermek.

Yaklaşık maliyet komisyonunca 4734 sayılı kamu ihale kanuna uygun olarak hazırlanan yaklaşık maliyet doğrultusunda ihale yöntemini belirleyerek ihale onay belgesini düzenlemek.

Düzenlenmiş olan İhale Onay belgesini İdari ve İhale yetkilisine imzalanmasını sağlamak.

İhale Onay belgesi doğrultusunda Kamu İhale Kurumu  sitesinde İhale kayıt numarasını almak.

Alınan ihale kayıt numarasıyla ilan bedelini yatırtmak için tahakkuk birimine gereken evrakları vermek.

Saymanlıkça yatırılan ilan bedeli takip edilerek hazırlanan ihale ilanının elektronik ortamda kamu ihale kurumuna göndermek.

Gönderilen ilanla ilgili KİK sayfasından sevk işlem fişini göndererek ilanın gönderildiğinin teyidini yapmak.

İlan ve sevk işlem formunun çıktılarını alarak ihale yetkilisine imzalatmak.

İlan KİK dışında yayınlanması gerekiyorsa bunu mahalli gazetelerde yayınlatmak için Sağlık Müdürlüğü kanalıyla yayımın yapılmasını sağlamak.

Yayınlanmış olan ilanları çıktılarını almak ve dosyalamak.

İhale Komisyon üyeliklerinin ilgili kişilere tebliğinin sağlanması

İlan tutanağının hazırlanmasını sağlamak.

İhale dokümanını oluşturan İdari Şartname,Sözleşme Tasarısı ve Standart formları ihale türü ve usulüne göre hazırlamak

Hazırlanan ihale dokümanını ilgili yetkililere onaylatmak

Onaylanan İhale Dokümanını çoğaltarak satışa hazır hale getirmek.

Hazırlanan ihale dokümanını gelen isteklilere meblağı mukabilinde satışını sağlamak

Gerektiğinde ihale günü asayişin sağlanması için ilgili kurumlara gereken yazışmaların yapılması, ihale günü ihaleye katılmak isteyen isteklilerin dosyalarını almak.

Posta yoluyla gelen ihale dosyalarının kabulünü yapmak.

Alınan ihale dosyalarını bir tutanak ile tespit etmek.

Tespit edilen ihale dosyalarını ihale odasında ihale komisyonuna teslim etmek.

Dosyaların dış yüzeylerinin incelenmesinde komisyon başkanına yardımcı olmak.

Bununla ilgili tutanağı hazırlamak.

Açılan zarfların belge kontrol tutanağını hazırlamak.

Teklif edilen fiyat tutanağını hazırlamak.

Uygun olmayan zarfların uygun olmadığına dair tutanağı hazırlamak.

Uygun olmayan belgelerin uygun sayılmama tutanağını hazırlamak.

Yeterlilik Değerlendirme sonucu tutanağını hazırlamak.

Gerektiğinde ilgili firmalara aşırı düşük teklif sorgulaması yapmak.

Gerektiğinde Aritmetik hata sorgulaması yapmak.

Gerektiğinde İş deneyim belgesinin güncellenmesini sağlamak.

Gerektiğinde aritmetik hata var ise gerekli olan ek geçici teminatı firmaya yatırtmak.

Teklif edilen fiyatların mukayesesini yapmak.

Varsa numune kontrolünün yapılmasını sağlamak.

Varsa Demostrasyon için gereken yazışmaları yaparak bu işlemi gerçekleştirmek.

İhale Komisyon Kararını hazırlamak.

İhale Komisyon Kararı ve diğer ihale dokümanını komisyon üyelerine imzalatmak.

İhale uhdesinde kalan yüklenicilerin yasaklı teyitlerini KİK sayfasında almak.

Bununla beraber Komisyon kararını İhale Yetkilisine imzalatmak.

Kesinleşen ihale kararını ilgili firmalara yazmak ve göndermek.

Bu hususta ihale dışı kalan ve isteyen firmalara gerekçelerini yazarak bildirmek.

İdare şikayet başvurusunda bulunan  firmalara gereken cevapları yazmak.

Kamu ihale kurumuna itirazen şikayette bulunan ve kik te genel yazışmalara cevap vermek.

KİK tarafından istenilen dosyaları hazırlayarak KİK e göndermek.

İhale uhdesinde kalan yüklenicilere sözleşmeye davet yazısını yazmak.

Tüm bu süreçlerde geçen günleri hesaplamak ve buna göre işlem yapmak.

Süreçleri takiben yüklenici firmaları sözleşme zamanı konusunda uyarmak.

Sözleşmeye gelen firmalara Damga vergisi,Karar pulu,Kik payı ve Kati teminatı yatırtmak.

Bununla birlikte 10’uncu madde evraklarını getiren yüklenicinin evraklarını kontrol ederek evrakları tam ise sözleşmesini yazmak.

Varsa tas tik edilecek belgeleri aslı idarece görülmüştürünü yapmak.

Yazılan ve tamamlanan sözleşmeyi İhale yetkilisine onaylatmak.

Yüklenici tarafından istenmesi halinde sözleşmeyi çoğaltarak bir suretini yükleniciye vermek.

Yapılan sözleşme ve diğer ihale dokümanının bir suretlerini muayene komisyonuna vermek.

İhale bigilerini KİK ihale sonuç sayfasından kik e bildirmek.

İhale bilgilerini Sağlık Bakanlığı ilgili sitesinden form doldurularak göndermek.

Yapılan ihaleleri aylık periyodik olarak İl İdare Kurumuna bildirmek.

Gerektiğinde teftiş kurulu veya diğer kamu kurum ve kuruluşlardan ihale ile ilgili gelen cevapları yazmak dosyaları temin etmek.

Mahkemelerden gelen ihalelerle ilgili dosyaları tekamül ederek ilgili yerlere ulaştırmak.

İhale için yatırılan geçici nakit-mektup teminatların iade işlemlerini yapmak.

İhale için yatırılan kati teminatların sürelerini takip ederek %50 sini hemen iade diğer kalan %50 sini ise garanti süresince kalmasını sağlamak ve takibi yapmak.

Yüklenici firmalar tarafından iş deneyim belgesi istenenlere iş deneyim belgesi hazırlamak.

Hizmet ihalelerinde İlgili sigorta kurumuna yazışmalar yaparak teminat çözümünü sağlamak.

Bankalardan gelen teminatlarla ilgili  teyit veya iptalinin yapılmasını sağlamak.

Gerek bilgi gerekse itirazen İhalelerle ilgili her türlü yazışmalara cevap vermek.

İhale dosyalarını Dış zarflar ve ihale evrakları olarak 2 dosya halinde tanzimini yaparak arşivlemek.

Açık veya belli istekliler arasındaki asıl ihale usulünün dışında kalan 21’inci maddenin diğer bentlerinden acil alınması gereken ihalelerin ivedilikle  yapılarak  sonuçlanmasını sağlamak.

Görevini,kalite yönetim sistem politikası, hedefleri ve prosedürlerine uygun olarak yürütür.

Yukarıda verilen görev, yetki ve sorumluluklar yerine getirilirken sorumluluk yetki ve iletişim planında belirtilen birimlerle yatay ve dikey ilişkiler kurarak faaliyetlerini sürdürürler.